Shërbime tjera

Fushëveprimtaria e FIFO LLC, përfshinë një gamë më të gjerë të shërbimeve financiare, në fushat:
- Kontabilitet financiar dhe menaxherial
- Përpilim të pasqyrave financiare sipas SNK-ve dhe IFRS-ve
- Raportim tatimor sipas legjislacionit tatimor të Republikës së Kosovës
- Libërmbajtjen sipas SNK-ve dhe kërkesave të ATK-së

Përkitazi me fushat respektive, ofrojmë shërbime profesionale të konsulencës në biznes, nga lëmi të ngushta financiare, me specializim në:
- Këshillime kundër mashtrimit në biznes
- Këshillime mbi shitjen ose shkrirjen e bizneseve
- Vlerësime të performancës financiare për kompani
- Organizime të përgjithëshme të menaxhimit financiar në biznes
- Buxhetime dhe projeksione financiare
- Përpilime të biznes planeve për biznese 'startup' dhe biznese aktive
- Raportime që ndihmojnë menaxhmentin për vendimmarrje të saktë