FIFO - Model i kompetencës dhe angazhimit profesional

FIFO LLC është kompani që ofron trajnime për kontabilitet, shërbime të konsulencës financiare dhe këshillave tatimore, fuqizim të të rinjëve në punësim (drejt gjetjes së vendit të punës apo vetpunësimit). Me staft të arsimuar nga fushat përkatëse dhe me çertifikime kredibile, FIFO LLC është lider në Kosovë për ofrimin e shërbimeve të trajnimeve interaktive nga fusha e kontabilitetit dhe financave. Ne kemi zhvilluar teknika moderne të mësimdhënies dhe orët e mësimit dallojnë nga ligjëratat klasike. Kemi të kombinuar secilën njësi mësimore me pjesën praktike, përmes softuerit të kontabilitetit. Stimulojmë punime praktike (raste studimi) për udhëheqje të kontabilitetit nëpër biznese, spjegohet me grafikone, fotografi, lodra logjike dhe shumë atraksione tjera. Jemi kompania e vetme në Kosovë, që ka zhvilluar këtë metodologji të mësimit.